Page Loading... please wait!


This message not going away?
Ensure Javascript is on and click the box
Home :: Search :: FAQ :: Downloads   

User Menu


 

Preferred language:

EnglishLatviesu

Last Updated : 2007-05-08 16:42:38 (15668 read)
[Printer friendly page | Send to a friend]

Zaļais sertifikāts

Kas ir Zaļais sertifikāts?

Zaļais sertifikāts ir vides kvalitātes zīme, kuru komisija piešķir tām lauku tūrisma mītnēm Latvijā, kurās tiek saudzēta apkārtējā vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana un tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un  vēstures objektiem. Zaļais sertifikāts tiek piešķirts, lai:

  • stimulētu tūrisma uzņēmējus atjaunot, būvēt un iekārtot lauku tūrisma mītnes novadam raksturīgā, tradicionālā veidā, saglabājot ainavu savdabību, izmantojot videi draudzīgus vietējā ražojuma būvmateriālus,
  • nodrošinātu tūrisma uzņēmējdarbību, kas veicina dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,
  • radītu lauku tūrisma uzņēmējos pārliecību, ka ilgtspējīga lauku tūrisma attīstība nodrošina plašas ekonomiskās attīstības iespējas.

Zaļā sertifikāta ieviešana

Zaļo sertifikātu izstrādāja un ieviesa Asociācija „Lauku ceļotājs“  EK LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta „Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole tūrisma mītnēm lauku teritorijās un mazpilsētās” ietvaros, sadarbībā ar LR Vides ministriju (2001.-2004. gadā).

Kopš 2007. gada "Zaļo sertifikātu" piešķir ar Vides ministra rīkojumu izveidota komisija.

 

Zaļā sertifikāta priekšrocības lauku tūrisma uzņēmējiem?

1. Mārketinga priekšrocības:

  • sertifikāta logo ievietošana visos "Lauku ceļotāja" izdevumos
  • informācijas ievietošana Asociācijas "Lauku ceļotājs" mājas lapas www.celotajs.lv sadaļā Zaļās brīvdienas un Zaļā sertifikāta mājas lapās http://eco.celotajs.lv,
  • regulāri projekti, kas popularizē Zaļo sertifikātu, ekotūrismu Latvijā,
  • regulāra Latvijas mediju informēšana,
  • starptautiska atpazīstamība - dalība starptautiskās eko-sertifikātu īpašnieku apvienībās, reklāma starptautiskos eko-tūrisma izdevumos (preses izdevumos, brošūrās un interneta mājas lapās).

2. Izglītības līmeņa par vides aizsardzību un uzņēmējdarbību paaugstināšana, piedaloties speciālos semināros un konferencēs.

3. Zaļā sertifikāta logo, kas ir augstas kvalitātes un videi draudzīga lauku tūrisma produkta apliecinājums, izmantošana uzņēmuma produktu popularizēšanai .

4. Sertifikāta plāksnes novietošana tūristiem labi redzamā vietā, par apliecinājumu kvalitatīviem tūrisma pakalpojumiem un videi draudzīgam simniekošanas veidam.

Zaļā sertifikāta priekšrocības tūristiem

1. Informācija par lauku tūrisma mītnēm, kurās tiek piedāvāti ekotūrisma pakalpojumi: videi draudzīgas tūrisma aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un izsmeļoša informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem, ar reklāmas un informatīvo izdevumu palīdzību.

2. Garantija, ka tiks sniegti augstas kvalitatātes lauku tūrisma pakalpojumi.

3. Katra individuāla tūrista ieguldījums vides aizsardzībā un ilgtspējīga tūrisma attīstībā, izvēloties tās saimniecības, kurās tiek saudzīgi izmantoti dabas resursi, un tādējādi nodrošinot iespēju sev un citiem tūristiem baudīt šos tūrisma pakalpojumus atkārtoti.

 

 

[Printer friendly page]

Who's on-line

There are 4 unlogged users and 0 registered users online.


Login